Home / ข่าวเด่น / นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สร้างสถิติเป็นนักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature Index โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว 

บทความเรื่อง Deformed Starobinsky model in gravity’s rainbow ของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้เผยแพร่ในวารสาร European Physical Journal C ซึ่งเป็น 1 ใน 82 วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Nature 

อนึ่ง ในปี 2018 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 10 ของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Nature (Nature Index) 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjc/s10052-019-7031-x.pdf


About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับทุนพัฒ …