Home / งานวิจัยบัณฑิตศึกษา / นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับคัดเลือกจาก คปก. ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับประเทศ

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับคัดเลือกจาก คปก. ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับประเทศ

ระบบ Essential oil-Rice System (EO-RS) จากผลงานวิทยานิพนธ์ของ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการคัดเลือกจากงานประชุม RGJ-University Forum 2019 (Southern Region) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในระดับประเทศ 

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีงานประชุม RGJ-University Forum 2019 (Southern Region) ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในระดับประเทศ โดยระบบ EO-RS ที่ได้คิดค้นขึ้นนี้ใช้เวลาในการวิจัยถึง 4 ปีเต็ม เพื่อค้นหาวิธีการควบคุมการปลดปล่อยไอของน้ำมันหอมระเหย เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญของเชื้อราซึ่งใช้รากผักตบชวาเป็นวัสดุดูดซับ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำในการผลิตและสามารถควบคุมการปลดปล่อยไอของสารธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดร.สุเมธี ส่งเสมอ ได้กล่าวถึงความพากเพียรในการทำงานวิจัยจนจบปริญญาเอกในครั้งนี้ว่า “การทำงานวิจัยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และหมั่นพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างงานที่มีคุณภาพ และผมขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและทุน คปก. มา ณ โอกาสนี้”


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.facebook.com/EOlab80160/
  • วันที่ส่งข่าว – 04/06/2562
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

About Wanrudee Rattanapanth

Check Also

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) เกียรตินิยมอันดับ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี และได้รับทุน พสวท. ไปศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก “น้องภู” …