Home / ข่าวเด่น / เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

2. เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์: ฐานคิดและรูปแบบที่สำคัญๆ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ โปรดคลิก

About Laddawan Monkeaw

Check Also

รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

มีพระบรมราชโองก …