Home / ข่าวเด่น / นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โปรดคลิก

About ird2016

Check Also

รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

มีพระบรมราชโองก …