Home / ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัย / แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

แจ้งเปลี่ยนช่องทางการสมัครทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2,000,000 บาท และบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและอนุมัติผู้รับทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 แล้วนั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตอบสนองทิศทางของมหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่อง smart university ทางบัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งช่องทางการรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (p2p) ใหม่ 
โดยบุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าสมัครและส่ง manuscript ได้ โดยผ่านทาง http://gradp2p.wu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://grad.wu.ac.th/paper2paper
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – บัณฑิตวิทยาลัย

About ird2016

Check Also

ทุนวิจัย : ทุนส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี 2563

ทุนวิจัย ทุนส่ง …