Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

                  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 เรียงลำดับตามรายชื่อวารสาร จำนวน 82 วารสาร โดยทุกวารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI (Q1) แบ่งเป็นวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 52 รายชื่อ และวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 30 รายชื่อ แต่ละวารสารมีจำนวนฉบับตีพิมพ์ต่อปี ตั้งแต่ 12 – 100 ฉบับต่อปี และมีค่า Impact factor ตั้งแต่ 2.909 – 41.577

                  มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ท่าน ที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน Nature Index คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์), รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) และ อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม (วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ)

                 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3565-6 อีเมล์ sikosin@wu.ac.th

รายชื่อวารสารใน Nature Index 2019 จำนวน 82 วารสาร โปรดคลิก

About ird2016

Check Also

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม …