Home / ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย / ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ฐานคิดและรูปแบบที่สำคัญๆ มีสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการและมีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิจัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานวิจัยได้ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างทีมวิจัยในอนาคตมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 120 คน ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

 

About ird2016

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการตามรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัย (Social Engagement) แนวทางขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม แก่คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ …