Home / 2561 / January / 17

Daily Archives: January 17, 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอแผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 17 ศูนย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 17 ศูนย์ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 17 ศูนย์

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบุคคล เพื่อรับทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Deadline : 25/01/2561)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับ concept paper ทุนวิจัยประเภทบุคคล เพื่อรับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เงื่อนไขการตั้งงบประมาณ 1. ตำแหน่งอาจารย์ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท 3. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท 4. ตำแหน่งศาสตราจารย์ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท หมายเหตุ ** นักวิจัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป สามารถส่ง Concept paper โครงการที่เคยส่งขอทุนภายนอกแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือนำส่งจากแหล่งทุนภายนอก ประกาศจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ** กรณีนักวิจัยในโครงการมากกว่า 2 คน จะสนับสนุนทุนสองเท่า โดยยึดตำแหน่งทางวิชาการของหัวหน้าโครงการเป็นหลัก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …

Read More »