Home / 2561 / January / 16

Daily Archives: January 16, 2561

ทุนวิจัย : โครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ของ สวรส. (Deadline: 28/02/2561)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006

Read More »

ทุนวิจัย : ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2561 สกว. (Deadlind: 14/03/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  https://goo.gl/BCgZwk

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในการประชุมสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการสภานักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภานักวิจัย ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ ระดมความคิดเห็นของนักวิจัยในการกำหนดทิศทางการวิจัยของพนักงานสายวิชาการและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพนักงานสายวิชาการให้มีส่วนร่วมในการวิจัยตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 ขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล สร้างเครือข่ายกับประชาคมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการกระทำใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภานักวิจัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่อธิการบดีมอบหมาย

Read More »

31 พค. – 1 มิย. 2561 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561  หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.ICADA2018.nida.ac.th

Read More »

ุทุนวิจัย : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (Deadline: 28/02/2561)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผลงานวิจัยของผู้สมัครของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบนักวิชาการ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานวิจัยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท เน้นการนำงานไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยของผู้สมัครหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลที่ สกว.ยอมรับ ผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมนานาชาติและระดับชาติที่ สกว.ยอมรับ และมีการตีพิมพ์รางานผลงานวิจัย (proceedings) โดย สกว.จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือหรือตำรา ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่ สกว.ยอมรับ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ทั้งนี้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ในวันที่ 23 เมษายน 2561  และ โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htt://www.nrct.go.th/training.aspx

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (Deadline: 28/02/2561)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธาณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยใในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ รับสมัครทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมีระยะเวลาการทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

ผลิตภัณฑ์สะตอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ผลงานวิจัยสะตออบแห้งคืนตัวของศูนย์ความเป็นเลิศพลาสมาฯร่วมกับวิสาหกิจชุมชนมิสเตอร์สะตอ โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทย์ฯมวล.และNIA ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขัน Most’s Innovation OTOP Awards 2017 ” จากผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด ภายใต้แบรนด์ “ชมนาด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 238 รายทั่วประเทศ โดยได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท ทุนพัฒนานวัตกรรม 150,000 บาท และมีโอกาสไปศึกษาดูงาน จากท่าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่งโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Award หรือที่เรียกสั้นว่า OTOP IGNITE จุดประกายโอทอปด้วยนวัตกรรมนั้น ในปี 2560 จัดโดย สนช. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด …

Read More »