Home / 2561 / January / 12

Daily Archives: January 12, 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (TBUS) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ให้เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมีตัวแทนชุมชน 8 ชุมชนในภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าและบริการของชุมชนบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ “…เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ต้องการให้เราช่วยผลักดันให้ชุมชนต่าง ๆ สามารถพัฒนาแผนงานระยะเวลา 3 ปี เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร.พิมพ์ลภัส กล่าว โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีภารกิจหลัก (Missions) ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงธุรกิจชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงฐานความรู้ในงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการให้กับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ที่คณาจารย์ในศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปวิจัยและบริการวิชาการที่ไม่จำกัดเฉพาะในภาคใต้ แต่ดำเนินการทั่วประเทศ อาทิ เชียงคาน จังหวัดเลย เกาะช้าง จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบูรณ์ …

Read More »