Home / 2561 / January / 09

Daily Archives: January 9, 2561

12-16 มีนาคม 2561 : อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.sru.ac.th/training/

Read More »

29-30 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (3rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Suatainable Development (LAC2018) วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2018/

Read More »

3-5 เมษายน 2561 : ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน” ในวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web2.mfu.ac.th/conference/ebtc2/

Read More »

5-7 พฤศจิกายน 2561 : ประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดประชุม Safety 2018 การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กทม. ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldsafety2018.org

Read More »

20 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 หัวข้อ “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.conference.grad.ssru.ac.th

Read More »

8-9 พฤษภาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อหาด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.xci.tsu.ac.th/tsuconference28

Read More »

27-29 พฤษภาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีหัวข้อการประชุมได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/สร้างสรรค์ การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018

Read More »

8-9 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อการประชุมได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา การจัดการและบริหารธุรกิจ การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/

Read More »

19 มกราคม 2561 : การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารฯ รับจำนวนจำกัด 40 คน ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/N8gQHgLZ4gTUiSsk2 ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ • ติดตั้งโปรแกรม EndNote X4 ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ได้ฟรี • ทำบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม • สั่งทำบรรณานุกรมลักษณะไหนก็ได้ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver ฯลฯ • แนบไฟล์เอกสารฉบับเต็ม รูปภาพ ไว้ในห้องสมุดส่วนตัวได้ • …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ สนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับชุมชน และชุมชนเป็นผู้รับผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยพื้นฐานการเรียนรู้ และการปลูกฝังเกี่ยวกับทรัพยากรที่นับวันจะถูกทำลายทั้งทางธรรมชาติและมนุษย์ จึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาอุทยานและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ โดยเน้นทางด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และในปี พ.ศ. 2552 ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขา Natural Resources Management ที่ Asian Institute of Technology (AIT) โดยมีความสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลเช่น การเกิดปะการังฟอกขาว และผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งถือว่า เป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยและทั่วโลก …

Read More »