Home / 2561 / January / 08

Daily Archives: January 8, 2561

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลคลองน้อย ณ โรงเรียนสอนศาสนาบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวทีคณะกรรมการ JMC ตำบลคลองน้อยภาคส่วนชุมชน นำโดยกำนันสมควร สินทอง และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านของตำบลคลองน้อย แกนนำชุมชนบ้านแสงวิมาน และนักวิจัยของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมร่างแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2561 สร้างแนวทางขับเคลื่อนการทำงานของ JMC ตำบลคลองน้อย และสานเครือข่ายสร้างพันธมิตรในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพื้นที่ตำบลคลองน้อย ข่าวโดย : โครงการวิจัยแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนโดย โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประมวลภาพ  

Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม พ.ศ.2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โอกาสนี้ นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และแพทย์หญิงจิรสุดา เผือกคง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหัวหน้ากลุ่มงานและ/หรือตัวแทนกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานพยาบาลชุมชน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานศูนย์แพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ …

Read More »