Home / 2561 / January / 04

Daily Archives: January 4, 2561

อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Society of Cambodia (PSC)

อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Society of Cambodia (PSC) ณ ศูนย์จัดการประชุม Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยงานประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมราว 100 คน ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทางสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง พระภิกษุ …

Read More »

22-23 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “Innovation for Health and Well-Being”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสการพบปะของนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ และการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสำนักวิชาฯ ด้านการวิจัยที่พร้อมจะก้าวสู่สากลต่อไป สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ยังได้จัดการประชุมเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมทักษะทางวิชาชีพ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวมทั้งหมด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ …

Read More »

24 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย: ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (The 1st National Conference on Medical Sciences: Neglected Tropical Diseases: Current and Future Challenges) ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ของจัดการประชุมวิชาการ ดังนี้ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มเติมความรู้ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านความรู้ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย  โดยกลุ่มเป้าหมายของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/AKpw8s หัวข้อบรรยาย …

Read More »