Home / 2561 / January / 03

Daily Archives: January 3, 2561

ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นที่ 1/2560”

เนื่องจากทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมวิทยากรโดย ผอ.นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 1/2560 ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักวิจัยทางสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ก่อนที่จะยื่นขอทุนวิจัยปีงบประมาณ 2562 ของ สวรส. https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006โดยมีรายละเอียดการเข้าสมัครฝึกอบรม ดังนี้ 1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรม กรุณาส่ง concept paper ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม พร้อม Curriculum Vitae (CV) 2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีคุณสมบัติดังนี้ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา – เคยมีประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัย – …

Read More »

นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งบทความ 1001 เรื่องในปี 2017 ทำลายสถิติของ Walailak J Sci & Tech

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนต้นฉบับบทความที่ส่งมายังวารสาร Walailak Journal Science and Technology ได้เข้าสู่หลักพันต่อปีเป็นครั้งแรก ตัวเลข 1001 ในปี ค.ศ. 2017 ทำลายสถิติเดิมของปี 2016 ที่ 928 บทความ วารสารขอขอบคุณ นักวิชาการทั่วโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ประเมินต้นฉบับ และ ที่ให้ความสนใจส่งต้นฉบับเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ทำให้วารสารเป็นกลไกหนึ่งที่ยืนยันการทำงานที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม – http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/about/statistics?statisticsYear=2017

Read More »

4-5 มกราคม 2561 : ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ”การจัดทำสมรรถนะบุคลากร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำสมรรถนะบุคลากร (Compotency) เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »