Home / 2560 / December / 05

Daily Archives: December 5, 2560

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ถวายรายงานโครงการวิจัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน นักวิจัยและอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เจ้าของโครงการวิจัย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช” (ผู้วิจัยร่วม ดร. อรรถกร พรมวี และ คุณอุไร จันจำปา เกษตรกรอาสา) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการวิจัย ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ให้เข้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ม.วลัยลักษณ์ …

Read More »

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำเภอขนาดใหญ่ ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

“กาญจนดิษฐ์โมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำเภอขนาดใหญ่ จาก 117 หมู่บ้าน ของ 13 ตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในโครงการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏฐ์ธานี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก กล่าวว่า โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนฯ ได้รับความร่วมมือจาก 1) เครือข่ายสุขภาพอำเภอกาณจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ผู้นำท้องที่ (อบต. อบท.) ผู้นำท้องถิ่น ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) อสม. และประชาชน 2) เครือข่ายสุขภาพอำเภอทั้ง 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 ออกเผยแพร่เล่ม January 2018: Internet Technology

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 เล่มที่ 1 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นผลงานร่วมของ Jenderal Soedirman University Purwokerto (ประเทศอินโดนีเซีย) Sri Venkateswara College of Engineering and Technology และ Amity University (ประเทศอินเดีย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 เรื่อง Walailak J Sci & Tech vol 15 no 1 January 2018: Internet Technology …

Read More »