Home / 2560 / November / 15

Daily Archives: November 15, 2560

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการท้าทายไทย

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1. การพัฒนาเกษตรไทยสู่ Smart Farmer 2. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 3. กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 4. ทะเลไทยไร้ขยะ 5. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 6. ประเทศไทยปลอดโรคมือ เท้า ปาก 7. คนไทยไร้เบาหวาน 8. ถนนปลอดภัย 9. สังคมไทยไร้ความรุนแรง ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th

Read More »

22 พฤศจิกายน 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Scopus: The database for research and publication development

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเรื่อง #Scopus: The database for research and publication development โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รับจำนวนจำกัด 40 ท่านแรกเท่านั้น!! . #มีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้ – แนะนำฐานข้อมูล Scopus ขอบเขตเนื้อหาและประโยชน์สำหรับนักวิจัย – การสืบค้นหาบทความ peer-review และการประเมินคุณภาพบทความในฐานข้อมูล – การประเมินผลงานวิจัยในระดับบุคคลและระดับสถาบัน – การประเมินคุณภาพวารสารด้วยดัชนีชี้วัดจากฐานข้อมูล Scopus . …

Read More »