Home / 2560 / November / 03

Daily Archives: November 3, 2560

ม.วลัยลักษณ์เสริมฐาน 5 ด้าน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพ

ด้วยนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560 เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 5 ด้าน คือ ด้านนักวิจัย ด้านบทความวิจัย ด้านการประชุมวิชาการและวารสาร ด้านทุนวิจัย และด้านเครือข่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ว่า เป็นปีที่มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน คือ ด้านนักวิจัย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 นักวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS) ประจำปี 2560 …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 1. โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย) 2. โปรแกรม Dupli checker ตรวจสอบการคัดลองผลงาน (ภาษาอังกฤษ)ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ เว็บไซด์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://rihs.wu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับวิทยากรจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำโดย นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ นางสาวสุจินดา ย่องจีน และ นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การลงทะเบียนส่งบทความด้วยระบบ EasyChair การลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการชำระเงินผ่านระบบ JotForm โดยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ทำให้ผูู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติต่อไป กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ            

Read More »