Home / 2560 / November / 02

Daily Archives: November 2, 2560

ทุนวิจัย : การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (Deadline : 15/11/2560)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับ concept paper เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประเภทองค์ความรู้และต้นแบบ ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2563 ของ สสส. 7 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านระบาดวิทยาและกรณีศึกษาของสถานการณ์ต่างๆ ความรู้เพื่อความเข้าใจระบบและสังเคราะห์นโยบาย ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงโปรแกรม / พื้นที่ / องค์กร / นวัตกรรม ความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายใหม่ ๆ ที่สําคัญ ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ความรู้เพื่อสนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมสังคม และ การประเมินผลต่างๆ (ทั้งประเมินนโยบาย / กฎหมาย /แผน) ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยหรือกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก หมดเขตการส่งข้อเสนอ วันที่ 15 พ.ย. 2560 รายละเอียด concept form โจทย์งานวิจัยศจย2561_รอบ1   …

Read More »