Home / 2560 / November / 01

Daily Archives: November 1, 2560

งานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ในระยะต้นของนักวิจัยที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ท้าทายไทย) ภายใต้โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นำกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานในในช่วงระยะ 4 เดือนแรกของนักวิจัย ซึ่งในแต่ละโครงการได้นำเสนอประสบการณ์ในการทำงานช่วงแรก โดยเปรียบเทียบกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 40 ของแต่ละโครงการ โดยมีการทบทวนวรรณกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานความร่วมมือกับชุมชน เข้าพบหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคสำคัญของนักวิจัยที่ต้องการให้ทางหน่วยจัดการช่วย คือการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ ปัญหาความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปัญหาด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโครงการย่อยต่างๆ ซึ่งทางหน่วยจัดการจะดำเนินการในการประสานงานให้เกิดการพูดคุยระหว่างโครงการย่อยอยู่เสมอ และจะรับคำปรึกษาในลักษณะของคลินิกให้คำปรึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

Read More »