Home / 2560 / November

Monthly Archives: November 2560

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 2561 (Deadline:12/12/2560)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีกรอบวิจัยได้แก่ ระบบอาวุธทางบก ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ อุปกรณ์ประจำกาย หุ่นยนต์ทางทหาร การแพทย์ทหาร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 0-2610-5330 โทรสาร 0-2354-5541 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

Read More »

26-27 มีนาคม 2561 : ประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ” ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีสาขาการประชุมวิชาการได้แก่ Teaching and Learning และ Education in the Changing World ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://alcwu.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673-770 Email: alcwudas@gmail.com

Read More »

4 พฤษภาคม 2561: นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ “Integrated Innovation and Startup for the Future” วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนต Student Center  มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีสาขาที่นำเสนอ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ นวัตกรรมด้านวิศวกรรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศษสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมาย พัฒนาการเรียนการสอน และ Start up เพื่อธุรกิจยั่งยืน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ รับบทความถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

Read More »

9 มิถุนายน 2561 : การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Deadline:28/02/2561)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ รูปแบบการจัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ การส่งเสริมสังคมสูงวัย และการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับสังคมสูงวัย การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านสังคมสูงวัยระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมสูงวัย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสูงวัยและการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.eau.ac.th  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-577-1028 Ext. 394, 335,063-807-3097 E-mail : …

Read More »

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางดวงพร เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787 และดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่http://dpl.wu.ac.th/archives/1764 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://dpl.wu.ac.th/archives/1764 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scopus: The database for research and publication development” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชา บรรณาธิการวารสาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้งานฐานข้อมูล Scopus ได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น …

Read More »

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม พื้นที่ภาคใต้ (Deadline:22/11/2560)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ปีงบประมาณ 2563 และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร ปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร โทร. 0-7535-7312 e-mail : paco_nrt@opsmoac.go.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Read More »

28-29 มกราคม 2561 : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ ASEAN Tourism Research Conference ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการระดับอาเซียนและนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ ASEAN-Sustainable Conectivity, Boundless ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atrasecretariat.com/

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรี “SCT. Folk Song Music Contest 2017”

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รายการช้างตกมันส์ และห้างเทสโก้โลตัส สาขาทุ่งสง ร่วมกันจัดโครงการประกวดดนตรี “SCT. Folk Song Music Contest 2017” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…….ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีฯ ร่วมประกวดดนตรี SCT Folksong Contest ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเพจ SCT Folksong Contest ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดีเจช้างจากรายการช้างตกมันส์ อสมท 104.5 MHz  โทรศัพท์มือถือ 08-6593-6172 และติดตามรายละเอียดผ่านเพจ SCT Folksong Contest

Read More »

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (Deadline : 30/11/2560)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่ ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสากรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innoveation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม  ต่อไปนี้ 1)การเกาตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) การแปรรูปอาหาร และ 3) การแพทย์ครบวงจร ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program ; …

Read More »