Home / 2560 / October / 10

Daily Archives: October 10, 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยวิจัย โครงการ“ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ นางสาวปาริษา ศิริกาศ นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ นางสาวกมลทิพย์ พรหมนุ้ย นางสาวปาริชาติ หนูสอน นางสาวสวิชญา แก้วชัยเถร นางสาวสุภาวดี สิขิวัฒน์ นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์จันทรเสถียร นางสาวกอบแก้ว พุมดวง นางสาววรัญญา จั่วนาน นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว นายจิรศักดิ์ รูปโอ นางสาวจิตตาพร พรหมเพ็ชร นางสาวน้ำฝน ช่างสลัก นายวิโรจน์ รัตนะ นางสาวศิรพร สิทธิฤทธิ์ นายอัสมีน บือโต นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข นางสาวสุธาทิพย์ อามิตร นางสาวเบญจวรรณ มุสิด นางสาวสาวิตรี …

Read More »