Home / 2560 / October / 09

Daily Archives: October 9, 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ

Read More »