Home / 2560 / October

Monthly Archives: October 2560

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนดี มีคุณภาพ

เชิญรับชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการดำเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยบริการวิชาการสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นท่ลุ่มน้ำปากพนัง “ม.วลัยลักษณ์ สร้างคนดี มีคุณภาพ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ ซึ่งได้มีการออกอากาศสดไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. หน่วยงานผู้ส่งข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือกับ นายแพทย์ ดร.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน โดยหลักสูตรปริญญาเอกชีวเวชศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และนายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและนักวิจัย โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และประเทศชาติ โดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย …

Read More »

บูรณาการงานบริการวิชาการด้วยวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่ 18 อำเภอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ            จากต้นแบบในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) ประเมินหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก (dengue risk assessment) และสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวัง 2) ติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย (larval indices surveillence system)  3) โปรแกรมดัชนีลูกน้ำยุงลาย http://lim.wu.ac.th 4) ประเมินและเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจดัชนีลูกน้ำยุงลาย 5) การประเมินและกระตุ้นการสร้างสมรรถนะชุมชน (community capacity building) ของหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง  6) การพัฒนาทีมทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ 7) การทำงานเชิงเครือข่ายที่มีกลุ่มคนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่มโดยผ่านเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งมีอีก 18 อำเภอที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออกที่มีธรรมชาติการระบาดของโรคปีเว้นปี ทั้งนี้ …

Read More »

ม. วลัยลักษณ์ ผสานวิทย์-ศิลป์ นำมรดกทางวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ISI

ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 13-14 คาบสมุทรสยาม (พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน) เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการเดินทางของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์และพราหมณ์ เพราะเป็นประตูสู่มหาสมุทรทั้งสองด้าน เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีการผสมผสานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดร่องรอยมรดกวัฒนธรรมในอดีตมากมาย รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับ ในปี ค.ศ. 2016 ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ปัจจุบันทำงานที่ SEMEO SPAFA) และ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่อื่นๆ ไปวิเคราะห์ด้วย X-Ray ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร. จารุ จุติมูสิก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และ รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นต้นฉบับบทความใน …

Read More »

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานวารสารออนไลน์ระบบ ThaiJo2 . บรรณาธิการ, ผู้ช่วยบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, WMS Journal of Management และ Walailak Journal of Science and Technology (WJST) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบวารสารออนไลน์อิเล็คทรอนิกส์ จากการพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่เรียกว่าระบบ ThaiJo2 ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบ Plagiarism Checker ที่จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความจากฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (Deadline : 15/11/2560)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ …

Read More »

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 เรื่อง

ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ปี 2017 จำนวน 61 ชื่อเรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 Citation report for 61 results from Web of Science Core Collection Refined by: PUBLICATION YEARS: ( 2017 ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย โทรศัพท์ 075 673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโยบายจากอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่มีส่วนผลักดันให้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นภายในเวลาอันสั้น รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ที่ริเริ่ม “โครงการสร้างบ้านให้วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ส่งผลกระทบด้านคุณภาพให้ทุกวารสารในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนกองบรรณาธิการวารสาร ได้แก่ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย บรรณาธิการคนแรก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ บรรณาธิการวารสาร คนปัจจุบัน และผู้จัดการคนแรกของวารสาร คุณยุวธิดา คงศรี  และ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ จากนี้วารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป วารสารสังคมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ปีที่ 11 …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ดังนี้ 1. นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ 2. นางสาวปาริชาติ หนูสอน 3. นางสาวเบญจวรรณ มุสิด 4. นายจิรศักดิ์ รูปโอ ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 1. นางสาววรัญญา จั่วนาน 2. นายอัสมีน บือโต 3. นางสาวอรพิมพ์ สุขคง 4. นางสาวกอบแก้ว พุมดวง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ลำดับที่ 1-4 ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมนานาชาติ ICPSA 2017 สร้างเครือข่าย ต่อยอดงานวิจัยทางด้านพลาสมาสู่นวัตกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “10th International conference on plasma science and application (ICPSA) 2017” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย วิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีนักวิจัยจาก 10ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย เกาหลี แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์ เข้าร่วมประมาณ 100 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนพิธีเปิดการประชุม หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »