Daily Archives: September 29, 2560

19-20 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื้อหาของการประชุมได้แก่ – Social Sciences and Humanities – Sciences and Technologies – Health Sciences ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.psued.org หรือ โทรศัพท์ 0-7428-2252 โทรสาร 0-7455-8939

Read More »

รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (Deadline: 31/10/2560)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากิจการของ กฟภ. เปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรม โดยนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th หรือ Facebook: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA e-mail: peainnovation@gmail.com

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน วารสาร Walailak Journal of Science and Technology

สำนักงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานวารสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

Read More »