Daily Archives: September 28, 2560

ไฮไลท์ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณนักวิจัย สำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่รวมบริการ ประสานภารกิจ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 5 ด้าน เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนี้ 1 ด้านนักวิจัย: คณาจารย์ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand Toray Science Foundation และ Global Young Scientist Summit 2 ด้านบทความวิจัย: จำนวนตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสะสมรวมในฐานข้อมูล Scopus เกิน 900 บทความ โดยในปีนี้มีจำนวนในระดับ 0.25 paper per capita และมีบทความ 12 เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารที่มีค่า ISI impact factor …

Read More »

พัฒนาการของกลไกด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สรุปพัฒนาการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 1 การยกสถานะโครงการจัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2 การยกสถานะโครงการเป็น อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 3 การจัดตั้งสภานักวิจัย 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ศูนย์ 5 การจัดตั้งสถานวิจัย ใน 13 สำนักวิชา 6 การพัฒนาข้อเสนอโครงการบูรณาการและนักวิจัยใหม่ พร้อมกันจำนวนมาก 7 การจัดประชุมวิชาการและสัมมนา 13 รายการในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 8 การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 9 การสนับสนุนเป็น “บ้าน” ของวารสารวิชาการคุณภาพ 10 การสนับสนุนรางวัลและโครงการจัดทำหนังสือและตำรา 11 การสร้างสูตรคำนวณภาระงานวิจัยที่ให้คุณค่า ความเชี่ยวชาญและโครงการที่แตกต่างหลากหลาย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.facebook.com/chitnarong.siri/videos/1903247129887649/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – หน่วยงานช่วยนักบริหาร

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีลงนามสัญญารับทุนพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนักวิจัยผู้รับทุน และบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้รับทุนในครั้งนี้จาก 10 สำนักวิชา อันได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,457,300 บาท ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ    

Read More »