Daily Archives: September 26, 2560

ทุนวิจัย : ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Deadline : 19/10/2560)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน  3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 3 …

Read More »

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้ 1.3 มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสำนักงานและการประสานงาน 1.5 สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้โดยไม่มีเงื่อนไข 1.6 หากมีความรู้และความชำนาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ภาระงาน 2.1 ประสานงานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน 2.3 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.4 สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2.5 จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2.6 บริหารจัดการงานสำนักงาน 2.7 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 3. อัตราค่าจ้าง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ประมวลภาพ    

Read More »