Daily Archives: September 25, 2560

26 กันยายน 2560 : ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

ตามที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) และกำหนดให้นักวิจัย/หัวหน้าแผนบูรณาการฯ จัดส่งแผนบูรณาการ (ตามแบบ templateIntegratedProgram62 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125 และดูคำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127) ไปยังสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 นั้น      ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดแผนบูรณาการดังกล่าว สามารถรองรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ครอบคลุมเป็นประโยชน์กับคณาจารย์/นักวิจัย มากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้1) เพื่อนำเสนอข้อสรุปแผนบูรณาการ ที่หัวหน้าแผนบูรณาการ ได้นำส่งตาม TemplateIntegratedResearchProgram ในวันที่ 25 กันยายน  ว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่แผนบูรณา มุ่งเป้าใดบ้าง (ในแต่ละสำนักวิชา สามารถส่งแผนบูรณาการได้หลายแผนฯ) …

Read More »