Daily Archives: September 23, 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการจัดสรรทุนให้กับนักวิจัยประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ทุนประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สากล) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย เรื่อง How Big Data analytics is transforming Healthcare supply chain? A lessen from Singapore Nation Health Group หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรและแอนาลอกต่อการยับยั้งอินฟลามมาโซมส์และการอับเสบ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรางคณา …

Read More »