Daily Archives: September 18, 2560

ประสานความร่วมมือบูรณาการงานสถาบันวิชาการ หน่วยงานฟังก์ชัน และท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คุณเศวตฉัตร บุญมิ่ง นักวิชาการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวไทร โดย คุณพลภัคฐ์ พูลเจริญ รองนายกเทศมนตรี ร่วมหารือ วางแผนการทำงาน และสำรวจพื้นที่ริมคลองหัวไทร ในการ “สร้างบ้านให้ปูดำ เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน” ซึ่งเป็นประเด็นที่เทศบาลตำบลหัวไทรได้นำมาหารือในที่ประชุมคณะทำงานฯ แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมนำเสนอการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตรจารย์ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยนำเสนอข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเพาะขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายเชื้อและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อการควบคุมป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชให้กับพี่น้องเกษตรกร ณ อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่่ที่เกษตรกรประสบปัญหาโรคและแมลงในยางพารา ไม้ผล พืชผัก มีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมฝึกอบรม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน จำนวนประมาณ 50 คน โดยมี ดร.อรรถกร พรมวี และทีมงานจากหน่วยวิจัยพืชเขตร้อน เดินทางไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะขยายเชื้อราเพื่อเกษตรกรสามารถทดลองเพาะขยายเชื้อใช้ได้เองในครัวเรือน

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาหน่วยงานประจำปี 2560 การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561   ณ โรงแรมซีสโตน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »