Daily Archives: September 13, 2560

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ทุนวิจัย : งบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม)

นักวิจัยที่ต้องการเสนอของบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 (ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเดิม) สามารถศึกษาแนวทาง ได้จาก แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (power point ของ ผอ.นิตยา วช.) Budgeting Approach _ เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานฯ (power point ของ ดร.ญาดา สวทน.) แนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ การจัดทำข้อเสนอแผนการวิจัย ต้องจัดทำใน 3 ส่วน ดังนี้ ไฟล์ excel ตามตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม (ปรับตัวชี้วัดตามด้านที่เลือก) ส่วนของแผนการวิจัย (ภาพรวม) ตามแบบ IRI-Program-62 (สำหรับด้านสังคม และสะสมองค์ความรู้) หรือแบบเสนอโครงการ เป้า 1 เป้า …

Read More »