Daily Archives: September 7, 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

จากการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นั้น เนื่องจากมีการปรับแนวทางการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 12.30-13.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน เวลา 13.00-13.15 น. เปิดประชุม โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เวลา 13.15-15.15 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม …

Read More »