Daily Archives: September 6, 2560

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตนบน (Deadline:02/10/2560)

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560  นักวิจัยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ) โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายัง โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณฤดี ไกรวงศ์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 075 673 554 หรือทางอีเมลล์ kruedee@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น

Read More »

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เครือข่าย สกอ.ภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2561 (Deadline: 02/10/2560)

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดเครือข่ายสถาบันอุดมภาคใต้ตอนบน ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำข้อเสนอโครงการ/เอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังเครือข่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ผู้สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 075-67368 หรือ E-mail: mtsunanta@gmail.com หมดเขตรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ …

Read More »

10-11 ตุลาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “10th International conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://walailak-icpsa2017

Read More »