Daily Archives: September 5, 2560

13 กันยายน 2560: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการสัมมนาใน วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 09.15 – 12.15 น. หัวข้อ “การพัฒนาโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 13.15 – 16.15 น. หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร. 2554, 2553

Read More »