Daily Archives: September 4, 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัยใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซีสโตน  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการศึกษา สารสนเทศ และการจัดการ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อแนะนำและชี้แนะโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมา ลางคุลเสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์วิทยา …

Read More »