Home / 2560 / September

Monthly Archives: September 2560

19-20 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื้อหาของการประชุมได้แก่ – Social Sciences and Humanities – Sciences and Technologies – Health Sciences ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.psued.org หรือ โทรศัพท์ 0-7428-2252 โทรสาร 0-7455-8939

Read More »

รางวัลการประกวดแข่งขันนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (Deadline: 31/10/2560)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรม ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนากิจการของ กฟภ. เปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรม โดยนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th หรือ Facebook: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA e-mail: peainnovation@gmail.com

Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน วารสาร Walailak Journal of Science and Technology

สำนักงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานวารสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงานวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

Read More »

ไฮไลท์ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณนักวิจัย สำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่รวมบริการ ประสานภารกิจ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 5 ด้าน เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนี้ 1 ด้านนักวิจัย: คณาจารย์ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand Toray Science Foundation และ Global Young Scientist Summit 2 ด้านบทความวิจัย: จำนวนตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสะสมรวมในฐานข้อมูล Scopus เกิน 900 บทความ โดยในปีนี้มีจำนวนในระดับ 0.25 paper per capita และมีบทความ 12 เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารที่มีค่า ISI impact factor …

Read More »

พัฒนาการของกลไกด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สรุปพัฒนาการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 1 การยกสถานะโครงการจัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 2 การยกสถานะโครงการเป็น อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 3 การจัดตั้งสภานักวิจัย 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ศูนย์ 5 การจัดตั้งสถานวิจัย ใน 13 สำนักวิชา 6 การพัฒนาข้อเสนอโครงการบูรณาการและนักวิจัยใหม่ พร้อมกันจำนวนมาก 7 การจัดประชุมวิชาการและสัมมนา 13 รายการในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 8 การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 9 การสนับสนุนเป็น “บ้าน” ของวารสารวิชาการคุณภาพ 10 การสนับสนุนรางวัลและโครงการจัดทำหนังสือและตำรา 11 การสร้างสูตรคำนวณภาระงานวิจัยที่ให้คุณค่า ความเชี่ยวชาญและโครงการที่แตกต่างหลากหลาย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.facebook.com/chitnarong.siri/videos/1903247129887649/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – หน่วยงานช่วยนักบริหาร

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีลงนามสัญญารับทุนพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนักวิจัยผู้รับทุน และบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้รับทุนในครั้งนี้จาก 10 สำนักวิชา อันได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ การจัดการ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,457,300 บาท ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลภาพ    

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำบลขนาบนาก สถาบันการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับ คุณศุภชัย อักษรวงศ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประมวลภาพ

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Deadline : 19/10/2560)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนเพื่อการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน  3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 2 : ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทที่ 3 …

Read More »

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้ 1.3 มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสำนักงานและการประสานงาน 1.5 สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้โดยไม่มีเงื่อนไข 1.6 หากมีความรู้และความชำนาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ภาระงาน 2.1 ประสานงานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน 2.3 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 2.4 สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2.5 จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2.6 บริหารจัดการงานสำนักงาน 2.7 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 3. อัตราค่าจ้าง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ประมวลภาพ    

Read More »