Home / 2560 / August / 09

Daily Archives: August 9, 2560

นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล

นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes ในงานประชุม The 6th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC6) ณ Melbourne Convention and Exhibition Centre ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา งานวิจัยที่ นางสาววริษา นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อร่วมงานประชุมนี้จากโครงการ พสวท. ซึ่งขณะนี้นางสาววริษา ได้ดำเนินการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในระดับปริญญาตรี …

Read More »

31 สิงหาคม 2560 : อบรม “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร 075-672554-3 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/archives/1816 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

23 สิงหาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลายหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐานการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม – http://rihs.wu.ac.th/ หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »