Home / 2560 / August / 01

Daily Archives: August 1, 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ” จาก นายธเนศ วิชชุไตรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ในการนี้มี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และผู้แทนจากบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โครงการ “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ” เป็นผลงานการวิจัยของ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อลดความชื้นขยะ ทำให้ได้เทคโนโลยีต้นแบบไมโครเวฟที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นจากขยะที่มีความชื้นสูง เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากและเป็นปัญหาในระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ มีมูลค่าทุนวิจัย จำนวน 300,000 …

Read More »

มวล. – สวรส. ลงนามความร่วมมือ สนับสนุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์” (Center of Excellence in Health System and Medical Research) มุ่งตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ พัฒนาโจทย์วิจัยเชื่อมต่อจากระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ พร้อมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากความรู้ในงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »