Home / 2560 / August

Monthly Archives: August 2560

นักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า”

อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบูธกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” ในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไบเทค บางนา ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการแผนงานระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และมีหัวหน้าโครงการทั้งหมด 3 ท่าน คือ รศ. ดร. นคร กกแก้ว …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS”

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS” โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ถูกใช้ในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก (World University Rankings) เป็นฐานข้อมูลที่มีจำนวนบทความให้ค้นคว้ามากที่สุดกว่า 65 ล้านรายการ จำนวนสิทธิบัตรกว่า 24 ล้านรายการ …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาบนเวที Highlight Stage ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเวที Highlight Stage เพื่อร่วมกิจกรรมการเสวนาของโครงการ “การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่าย คอบช.  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ร่วมเสวนาผลลัพธ์จากโครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในช่วงบรรยายมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ชาข้าว ได้แก่ ชาข้าวมอลต์ ชาต้นข้าวอ่อน โดยการชงชาให้ผู้ร่วมฟังเสวนาได้ลองชิมคู่กับขนมบราวน์นี่ ขนมลา ขนมขี้มอด ที่ทำจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งการตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังเป็นอย่างมาก                 

Read More »

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งงานวิจัยในการนำเสนผลงานระดับชาติ

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานระดับชาติในรูปแบบของนิทรรศการ ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่าย คอบช. ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช เป็นชุดโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัยสำหรับการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ในประเด็น “ข้าวพันธุ์พื้นเมือง” ตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาคุณสมบัติของพันธุ์ข้าว กระบวนการผลิต นวัตกรรมและการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด โครงการวิจัยทั้งหมด สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ทั้งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่ต้องอาศัยการสื่อสารและนำไปประยุกต์ใช้โดยการขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่และในแวดวงวิชาการ ผลงานที่เข้าร่วมการนำเสนอนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวนาชุ่มน้ำปากพนัง นักวิจัยในโครงการ อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กำหนดจัดสัมมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ย้อนรอยคดีดังและก้าวข้ามสู่อนาคต ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตอนที่ 2 พร้อมรับมือ Thailand 4.0 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตอนที่ 3 …

Read More »

อาจารย์ และนักศึกษา มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT

อาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มวล. นครศรีธรรมราช ผลิตคิดค้นเครื่องอบไม้ยางพาราคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ ออกอากาศทาง ช่อง NBT วันที่ 25 สิงหาคม 2560

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้นำผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง : อัตลักษณ์ คุณค่า สู่นวัตกรรมข้าวลุ่มน้ำปากพนัง” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าว หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโครงการความสามารถการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการการควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ด้วยเชื้อราไตรโคเดอมาร์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โครงการช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพันธุ์พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาเขียวจากต้นข้าวไข่มดริ้น หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรวรรณ …

Read More »

ทุนวิจัย : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (Deadline:31/08/2560)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณตามกรอบข้อกำหนดโครงการ มายัง อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com และแนบเป็นเอกสารจำนวน 2 ชุด ส่งมายัง สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาตใต้ตอนบน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/…/0B7IabEmdkHysSjNqRUstTmh6QjQ/view ข้อกำหนดโครงการ (TOR)และแบบข้อเสนอโครงการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ อีเมล์ kwan_rattanapramot@hotmail.com โทร.0-7567-3805 , 08-1084-1305  ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

Read More »

ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก ม.วลัยลักษณ์

นิตยสาร “ประชาคมวิจัย” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยแพร่ประสบการณ์ทำวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์ ของนักศึกษาปริญญาเอก อุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ การพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับแสดงผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับการปลูกข้าวแบบใช้ข้อมูลเซนเซอร์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการ โครงการฯดังกล่าวได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »