Home / 2560 / July

Monthly Archives: July 2560

อาจารย์สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ผลงานในวารสารชั้นนำของโลก

ผศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่บทความเรื่อง “Preheating in an inflationary model with disformal coupling” ใน Physical Review D Volume 96 Article ID 023524 Physical Review D เป็นวารสารชั้นนำของโลกด้านอนุภาค สนาม แรงโน้มถ่วง และเอกภพวิทยา ที่จัดพิมพ์โดย American Physical Society อยู่ใน Quartile 1 ของฐานข้อมูล ISI มีค่า Journal impact factor …

Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volume 10, Number 1 (2017) January – June 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว ผู้สนใจอ่านรายละเอียดในฉบับได้ที่เว็บไซต์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ห้อง 206 ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: socjourn.wjss@gmail.com, socjourn.wjss@hotmail.com โทรศัพท์: 075-673565    

Read More »

19-20 ธันวาคม 2560 : การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psued.org  หรือ e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th

Read More »

8-10 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

Read More »

18 ตุลาคม 2560 : ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php  

Read More »

7-11 พฤศจิกายน 2560 : การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 จัดโดย วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6” ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0” : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  การสัมมนาประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ ความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง และการป้องกัน การลงทุน การค้า การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. (Deadline : 19/09/2560)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับทุน โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases เป็นความร่วมมือระหว่าง สกว. สวทช. และ Medical Research Council-UK เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases  และทุนสนับสนุนระหว่าง สกว. และ MRC จะสนับสนุนทุนวจัยในหัวข้อ Non-Communicable Diseases ในประเด็น Cardiovascular diseases/Diabetes Mellitus/Osteoporosis/Metabolic Syndrome ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.trf.or.th/NewtonFund ภายในวันที่ 19 กันยายน 2560

Read More »

ทุนวิจัย : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B-N4I-tQBSU7VUJlWTJsR0g3T28?usp=sharing ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วใจ สุขสอาด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทร. 3543

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read More »

2 นักวิชาการ ม. วลัยลักษณ์ ได้รับเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. 2560

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รุ่น 5 และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการ Center of Excellence for Ecoinformatics สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตโครงการ พสวท. รุ่น Z ได้รับการเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. (DPST Hall of Fame) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ อนึ่ง โครงการ พสวท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี มีบัณฑิต พสวท.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ …

Read More »