Home / 2560 / June / 30

Daily Archives: June 30, 2560

27-28 กรกฎาคม 2560 : มหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุน ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ e-mail: council.staff123@gmail.com

Read More »

12 กรกฎาคม 2560 : ฝึกอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยสังคม มาหวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยืประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงร่างวิจัย ตลอดจนความเข้าใจเรื่องของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตัวชี้วัด และการประเมินโครงการ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับบริบทของโลก ประเทศและสังคมในปัจจุบัน ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://goo.gl/uhL9mF  หรือ e-mail: sricmu@hotmail.com โทร. 053-942552

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Deadline:31/08/2560)

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรป 4 สาขาหลักทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมอบทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนนทิวรรธน์ สามัญบุตร ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3922-3 ผ่าน e-mail: Nontiwat.s@chula.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

1-3 พฤศจิกายน 2560 : ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย คร้้งที่ 39

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 39 เรื่อง “Better Life Expectaney Through Education, Research and Innovation” วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจส่งบทความได้ที่ e-mail : contacts@cupt.net, kanokporn@cupt.net ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2354-3728-29

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเชิงพื้นที่ สกว. มวล.

โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.มวล. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล คุณศุภชัย อักษรวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร มีโครงการที่นำเสนอทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำส้มจากอินทรีย์ที่ผลิตจากท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและความเป็นพิษของน้ำส้มจากอินทรีย์ในเซลล์HepG2 โดย อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ …

Read More »