Home / 2560 / June / 28

Daily Archives: June 28, 2560

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่ นางสาวเครือวัลย์ ห้วนก้ง ผลงานเรื่อง ศักยภาพของย่านขลง (Coptosapelta flavescens) ในการต้านเชื้อ Entamoeba histolytica และ Giardia Intestinalis อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลฯและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงาน “โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” วันจันทร์ที่ 3 …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

                       สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การทำงานวิจัย  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกว่า 50 คน                       …

Read More »

“วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” และนายอำเภอลานสกา “นายสำคัญ อรทัย” ในโครงการ “ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดลานสกา หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินการตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 โดย อาจารย์ …

Read More »