Home / 2560 / June / 20

Daily Archives: June 20, 2560

2-4 สิงหาคม 2560 : ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ภายใต้เรื่อง “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk) วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net และ  http://www.dmh.go.th รายละเอียดประชุมวิชาการ

Read More »

20-21 กรกฎาคม 2560 : อบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 35 ท่านเท่านั้น วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) • …

Read More »