Home / 2560 / June / 19

Daily Archives: June 19, 2560

ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงาน สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ โดยมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานวิจัย

Read More »

6-7 กรกฎาคม 2560 : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

ชุดโครงการ “ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น อบรมฟรี ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (Deadline:07/08/2560)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุ​ลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ – ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 – ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – แบบ IRI-01-62 (เป้าหมายที่ 1 (เศรษฐกิจ) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ) – แบบ IRI-02-62 (เป้าหมายที่ 2 (สังคม) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ) – แบบ IRI-03-62 (เป้าหมายที่ 3 (สะสมองค์ความรู้)วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ) – แบบ IRI-04-62 (เป้าหมายที่ …

Read More »