Home / 2560 / June / 13

Daily Archives: June 13, 2560

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ให้บริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนปัจจุบันมีเชื้อราไตรโคเดอร์มา (กำจัดโรคพืช) เขื้อราเมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย (กำจัดแมลงศัตรูพืช) ใน 4 รูปแบบ คือ 1. เชื้อรา (ต้องนำไปขยายเชื้อต่อ แต่ประหยัด) 2. เชื้อสดกึ่งสำเร็จรูป (ต้องไปล้างสปอร์ก่อนผสมน้ำพ่น) 3. สปอร์สดละลายน้ำเข้มข้น (เติมน้ำเพิ่มแล้วพ่นได้เลย) และ 4. ผงสปอร์สด (ละลายน้ำพ่นได้เลย) สำหรับไตรโคเดอร์มาเป็นสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นด้านการเจริญสร้างสปอร์รวดเร็ว สร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์หลากหลาย อยู่รอดและเพิ่มปริมาณในดินที่ปนเปื้อนสารเคมีสูงได้ดี และสามารถเจริญบนต้นและรากพืชได้ดีมาก นอกจากนี้หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการวิชาการด้านพืชครบวงจร โดยเฉพาะด้านการจัดการศัตรูพืช (โรคและแมลงศัตรูพืช) ที่มีทั้งการวินิจฉัยโรคพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ (ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรีย) ผู้สนใจบริการหรือเชื้อราตัวใด รูปแบบไหนติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 0937900708 ไลน์ไอดี tcruwu ภาพและข่าวโดย หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการจัดการแมลงศัตรูพืช 2 ชนิด ได้จัดการสำเร็จง่าย ๆ และปลอดภัย ดังนี้ ด้วงเต่าที่ระบาดในกลุ่มมะเขือให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียพ่นให้โดนตัวจะตายภายใน 3 วัน (ก่อนตายแมลงจะป่วยและหยุดกินอาหาร) และ แมลงนูนที่ระบาดในกลุ่มมะนาวแป้นให้พ่นเชื้อราเมธาไรเชียมตอนเย็น ๆ (แมลงจะลงพืชช่วงพลบค่ำ) แมลงจะตายภายใน 5-7 วัน ช่วงนี้ฤดูฝนแมลงศัตรูพืชระบาดเยอะ ควรพ่นเชื้อราดีไปคลุมพื้นที่ก่อนจะลดความเสียหายได้ดีมากขึ้น

Read More »

“บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ”

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ” เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในนิทรรศการได้นำเสนอวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้ที่สนใจยังรับเล่มวารสารของมหาวิทยาลัยและร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย ภาพข่าวโดย : คุณฤดี ไกรวงศ์

Read More »

3-7 กรกฎาคม 2560 : โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง BSc 0303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นอาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th และ e-mail: arom.r@psu.ac.th โทรศัพท์ 0-7428-6954 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (Deadline:15/08/2560)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกรอบการวิจัยได้แก่ รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การเรียนการสอนเนื้อหากการควบคุมยาสูบในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานักสึกษาด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย การสร้างองค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูง การประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://rd.vru.ac.th/pdf/ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

Read More »