Home / 2560 / June / 07

Daily Archives: June 7, 2560

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทางการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง ให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั่วไปได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งข้อมูลได้ที่ www.thaiedresearch.org

Read More »

แอบพลิเคชั่น Research Gateway Mobile Application เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำแอบพลิเคชั่น “สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Research Gateway Mobile Application”  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยการนำฐานข้อมูลจาก www.researchgateway.in.th ย้อนหลัง 3 ปี ติดตั้งพร้อมกับ Application เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อค้นหาได้ผลลัพธ์ที่ต้องการรายการที่ค้นพบจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ข้อมูลต้นทางของงานวิจัย ได้แก่ www.tnrr.in.th. www.dric.nrct.go.th www.doi.nrct.go.th http://www.thai-explore.net/​  

Read More »

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องจากมาตรฐานการทดสอบเพื่อวัดปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde emission) จากไม้ประกอบเวอร์ชั่นใหม่ ได้แก่ JIS A 1460-2015 (Desiccator method) และ BS EN ISO 12460-5 (Perforator method) ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่า Optical path length ของ Cuvette ซึ่งใช้สำหรับวัดค่าดูดกลืนแสงให้มีขนาดเท่ากับ 50 มิลลิเมตรนั้น หลายคนมีคำถามว่า Optical path length ขนาด 10 และ 50 มิลลิเมตร มีผลอย่างไรบ้างต่อค่าปริมาณการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ที่จะวัดได้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาว่ามีผลอย่างไรนั้น เราควรเข้าใจก่อนว่า “หลักการของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer” นั้นเป็นอย่างไร UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่าความเข้มข้น (Intensity) ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้ คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสาร เมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสม …

Read More »

ข่าวศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลจากการทดลองใช้ Cuvette ที่มีค่า Optical path length ต่างกัน คือ 10 และ 50 มม. มาวัดความเข้มข้นของสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์เท่ากัน การใช้ Optical path length ที่สั้นกว่า คือ 10 มม. จะทำให้ได้ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance value) จากการวัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer น้อยกว่าการใช้ Optical path length ที่ 50 มม. ซึ่งผลการทดสอบตามมาตรฐาน EN และ JIS ให้แนวโน้มข้อมูลไปในทางเดียวกัน เป็นไปได้ว่าเมื่อนำ Cuvette ที่มี Optical path length 50 มม. ไปวัดหาปริมาณสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์จากแผ่นไม้ประกอบ …

Read More »

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (Deadline:07/08/2560)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุ​ลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ – ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 – ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – แบบ IRI-01-62 (เป้าหมายที่ 1 (เศรษฐกิจ) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ) – แบบ IRI-02-62 (เป้าหมายที่ 2 (สังคม) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ) – แบบ IRI-03-62 (เป้าหมายที่ 3 (สะสมองค์ความรู้)วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ) – แบบ IRI-04-62 (เป้าหมายที่ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.สุธน ศรีวะโร ที่ได้รับ”ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ของ สกว.

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ที่ได้รับ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศผลทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ข่าวโดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

Read More »