Home / 2560 / June / 02

Daily Archives: June 2, 2560

ข้อมูลการค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

“บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รวบรวมลิงค์การค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยฐานข้อมูล TCI, ACI, SCOPUS และ ISI เพื่อใช้ในการค้นหาแหล่งวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานและสามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลโดยตรงได้ฟรี อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือวารสารมิจฉาชีพ” ดังลิงค์ที่ให้ไว้ด่านล่างนี้ การค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยฐานข้อมูล TCI, ACI, SCOPUS และ ISI กลุ่มวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติ 1.1 ค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php… 1.2 ค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php… 1.3 การตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ตามกลุ่มที่ 1-3 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php 1.4 ค่า TCI JOURNAL IMPACT FACTOR ของวารสารไทยปี พ.ศ.2558 (ล่าสุด) http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html 2. ค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูล ASEAN …

Read More »

7-8 ธันวาคม 2560 : ประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีสาขาการประชุมได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.conference.mju.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Read More »

21 กรกฎาคม 2560 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

Read More »

16 มิถุนายน 2560 : ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์พบปะกับคณะกรรมการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อสังเกตการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/GBardDDp89vUfhIg2 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม – http://goo.gl/forms/GBardDDp89vUfhIg2 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Read More »

ทุนวิจัย : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 (Deadline: 09/06/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการดังนี้ ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter) เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 6 ชุด รวมเป็น 7 ชุด ได้แก่ ใบสมัคร เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อให้วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) …

Read More »