Home / 2560 / June / 01

Daily Archives: June 1, 2560

ทุนวิจัย : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline:01/07/2560)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (www.nrms.go.th) รายละเอียดเพิ่มเติม  

Read More »

ทุนวิจัย : คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (Deadline: 27/07/2560)

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

DCPG Lansaka : (Dengue Clinical Practice Guideline of Lansaka District) แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทั้งอำเภอลานสกา : จากบ้าน ถึง รพ.สต. ถึง รพ. ลานสกา ถึง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง และคณะ ได้ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอลานสกาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ได้ดำเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง: กรณีการกำจัดการขยะ และแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) โครงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ABC มีระยะการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้โครงการย่อย การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ (2) พัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐมภูมิ (3) ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา (4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและแนวปฏิบัติในการโรคไข้เลือดออกแก่บุคลากรในหน่วย บริการปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอลานสกา และอำเภออื่นๆ จากการดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวในช่วง 8 เดือน (กันยายน …

Read More »

Walailak J Sci & Tech July 2017: Natural Rubber, Oil Palm and Rice ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 7 (Volume 14 Number 7 July 2017: Natural Rubber, Oil Palm and Rice) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นผลงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 เรื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Teknologi Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) Walailak J Sci & Tech July 2017: Natural …

Read More »

“สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกผ่านการรับรองคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดส่งวารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” เข้าพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Centre) และจัดคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2560 นั้น ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์วารสารได้ที่ http://culturaljornal.wu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม – …

Read More »