Home / 2560 / May

Monthly Archives: May 2560

ทุนวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (Deadline:07/08/2560)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุ​ลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และได้จัดทำเกณฑ์และกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ – ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด) – ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – แบบ IRI-01-62 (เป้าหมายที่ 1 (เศรษฐกิจ) วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ) – แบบ IRI-02-62 (เป้าหมายที่ 2 (สังคม) วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ) – แบบ IRI-03-62 (เป้าหมายที่ 3 (สะสมองค์ความรู้)วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ) – แบบ IRI-04-62 (เป้าหมายที่ 4 (โครงสร้างพื้นฐาน)พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม) …

Read More »

ทุนวิจัย : ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดทุนวิจัย

Read More »

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2559”

โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” ดำเนินการโดย “รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน” อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว ประจำปี 2559” ในสาขา “ผลงานวิจัยด้านพาณิชย์” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-673671 หรือ wood@wu.ac.th ภาพและข่าวโดย  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนชั้นอนุบาลและการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพเครื่องเงินบ้านเขาวัง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎร และเวลาประมาณ 16.00 น. เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ทรงปลูกต้นทุเรียนเทศ จำนวน 1 ต้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงตัดแถบแพรเปิดอาคารเรียนบีทีเอสกรุ๊ป …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ เวลาประมาณ 14.29 น. วันนี้(26 พ.ค.60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯประทับระยนต์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเรียนการสอนชั้นอนุบาลและการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพเครื่องเงินบ้านเขาวัง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลำดับต่อไป …

Read More »

ข่าว มวล.-มอ.จับมือพัฒนางานวิจัยเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ข่าว มวล.-มอ.จับมือพัฒนางานวิจัยเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย Thailand Forum on Tourism Research Integration (TFTRI) ณ ห้องอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การปาฐกถาพิเศษในฐานะประธานร่วม โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง และบรรยายพิเศษโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยคณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นำเสนอในหัวข้อ “การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดนิทรรศการ “บ้านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) ภายใต้แนวคิด “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีเครือข่าย ภายในนิทรรศการได้นำเสนอเทคนิคการค้นหารายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยฐานข้อมูล TCI, ACI, SCOPUS และ ISI เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาแหล่งวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมประชุม, วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแสดงเล่มวารสารตั้งแต่ฉบับบแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, 2560), ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวารสาร อีกทั้งผู้ที่สนใจยังรับเล่มวารสารของมหาวิทยาลัยและร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ” ครั้งนี้ยังได้มีการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี : การวิจัยตอบโจทย์การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทาง sustainable development goals

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่มีผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรทางทะเลที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรปูม้า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี เป็นศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตรจารย์ทางด้านชีววิทยาประมง หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ได้ 5 ปี ก่อนจะได้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประเภทพัฒนาบุคลากรของรัฐ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ocean and earth science) ที่มหาวิทยาลัย Southampton ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ เล่าว่า ในช่วงที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้ทำงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรหอยนางรมชนิดพันธุ์พื้นเมืองของยุโรป (Ostrea edulis) …

Read More »

7-8 กันยายน 2560 : ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดจัดประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

Read More »