Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รายงานผลกิจกรรมงานวิจัยและบริการสังคมกับหัวหน้าสถานวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดประชุมงานวิจัยและบริ …

Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ออนไลน์แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 …

Read More »

รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รอง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รัก …

Read More »

ตรวจสอบวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับโลก 

ตรวจสอบวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสำหรับการตีพิ …

Read More »

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตว …

Read More »

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech: Mathematics and Mathematical Sciences

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology …

Read More »

ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

SCImago ประกาศผลการจัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมของมห …

Read More »

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์

  1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเ …

Read More »