Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 (หมดเขตการรับบทความวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้ กลุ่มสาขา      1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      2. กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์      3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ      5. กลุ่มนวัตกรรมการสอนและสารสนเทศศาสตร์ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพสธ.ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพสธ.ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6” ประจำปี พ.ศ.2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการฯ อีก 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ มีการนำชมสถานที่จัดนิทรรศการฯ บริเวณลานสแควร์ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63″ @ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต และบุคลากรสายปฏิบัติการ ที่สนใจการเขียนผลงานเผยแพร่ในวารสาร เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ค 24CoWritingSpace&Time (http://www.facebook.com/groups/729579697511183) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ ISI คือ Information: ข้อมูลวารสาร และพัฒนาการของฐานข้อมูล ในรูปแบบที่ย่อยง่าย ท้าทายแบบเกม แปลกใหม่ Solution: ทางเลือก ทางลัด และเทคนิคกุญแจ ที่ไขสู่ความสำเร็จในการเผยแพร่งานวิจัย และงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่เคยเชื่อกันว่าไม่สามารถตีพิมพ์ได้ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Inspiration: ประสบการณ์และข้อคิดใน การทำงานวิชาการ การ Submission-Revision–Publication ที่สร้างแรงบันดาลใจหมู่ ในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับนานาชาติ  

Read More »

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2244&fbclid=IwAR3aU3yhXUJoKVYL1QtYnxdWOX-YBBCcVelxlsYGHfkI12LOJBfvIujfsFI ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf 002_เอกสานแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf 003_คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ (แม่ไก่-ลูกไก่).docx 004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx 005_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx 006_รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการแม่ไก่.pdf ระบบพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม.jpg ทำเนียบแม่ไก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  PDF ทำเนียบนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1   PDF

Read More »

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สวก. จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62

Read More »

รายชื่อวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI (Q1) ล่าสุด!

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูล ISI ใน Quartile 1 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 โดยสามารถสืบค้นรายชื่อวารสารได้ ผ่านทางเว็บไซต์  http://apps.webofknowledge.com  ประกอบด้วยรายชื่อวารสารครอบคลุมทุกสาขาวิชามากกว่า 3,000 รายชื่อ เรียงลำดับตามค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0.731 จนถึง 223.679 ท่านที่สนใจสามารถค้นหารายชื่อวารสารเป้าหมายเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความในครั้งถัดไปตามไฟล์แนบนี้  List of ISI Journals in 2019 (Quartile 1)  

Read More »

รายงานผลกิจกรรมงานวิจัยและบริการสังคมกับหัวหน้าสถานวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดประชุมงานวิจัยและบริการสังคมกับหัวหน้าสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ ห้องประชุมสื่อสารสองทาง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้สรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ศูนย์บริการวิชาการ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีดังนี้ – 5 กรกฎาคม 2562 : กิจกรรม Research to Market : R2M โครงการประกวดหาสุดยอดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – 19 กรกฎาคม 2562 : กิจกรรมอบรมการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร …

Read More »

วารสารสังคมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ออนไลน์แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss/index

Read More »

รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรรณา ชูฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่ส่งข่าว – 25/06/2562 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Read More »